Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Οι «φαντασιώσεις/αναπαραστάσεις» της ευρωπαϊκής υπαίθρου: μια κριτική εισαγωγική συζήτηση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 3-19


Το κείμενο αυτό αποτελεί μια σύντομη κριτική εισαγωγή στη συζήτηση για τη νέα γεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου. Ειδικότερα, το κείμενο αναφέρεται, πρώτον, στη σχέση γεωγραφικών αναπαραστάσεων και κυρίαρχων «Λόγων» (discourses) εξουσίας και, δεύτερον, στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και στο Σχέδιο Ανάπηρης Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), τα οποία επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις μεταλλαγές των γεωγραφικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων της υπαίθρου στα κράτη-μέλη. Στο τέλος διατυπώνονται ορισμένα γενικά συμπεράσματα σχετικά με το πού βαδίζει η ευρωπαϊκή ύπαιθρος.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: