Κωνσταντίνος Παππάς, Η γεωγραφική διαφοροποίηση ως παράμετρος διαμόρφωσης της απασχόλησης των μεταναστών στις αγορές εργασίας της υπαίθρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 69-98


Ο κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός της ελληνικής υπαίθρου αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του νέου μοντέλου αγροτικής δραστηριότητας, που χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, την πολυαπασχόληση και την αύξηση της ζήτησης για ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Η είσοδος των μεταναστών στη χώρα επιτάχυνε τις πραγματοποιούμενες αλλαγές συμβάλλοντας, υπό μια γενική θεώρηση, θετικά στις οικονομικά μετασχηματιζόμενες αγροτικές περιοχές της. Οι μετανάστες συμμετέχουν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, επιφέροντας πολλαπλές επιδράσεις στην κοινωνία και την οικονομία του ελληνικού αγροτικού χώρου. Στη συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περιοχή της Ηπείρου, επιχειρείται η ανάδειξη σημείων χωρικής διαφοροποίησης αγροτικών περιοχών της και των αγορών εργασίας σε αυτές. Στη συνέχεια, με τη χρήση επίσημων στατιστικών στοιχείων και αδημοσίευτων δευτερογενών δεδομένων καθώς και την αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από εμπειρική έρευνα σε εργοδότες μεταναστών, μελετώνται ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της απασχόλησης των μεταναστών σε τρεις, διαφορετικού τύπου, αγροτικές περιοχές που συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες των τομέων της οικονομίας και, γενικότερα, με την επίδραση της μεταναστευτικής εργασίας στην οικονομία της ελληνικής υπαίθρου

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: