Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Η επανεξέταση της ελληνικής υπαίθρου μέσα απο δυναμική μεθοδολογική προσέγγιση και την αξιοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 99-129


Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται μια δυναμική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνει κοινωνικοοικονομικά και χωρικά δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου για την αποτίμηση των διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό της. Η εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ) που ενδείκνυνται για το συνδυασμό εμπειρικών, χωρικών και στατιστικών στοιχείων με δεδηλωμένο σκοπό την κατασκευή και τον έλεγχο σύνθετων κριτηρίων για την απεικόνιση της διαφοροποίησης της αγροτικής Ελλάδας. Πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η περιοχή της Πελοποννήσου, καθώς αποτελεί μια σχετικά αυτοτελή γεωγραφική ενότητα και χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της. Τα σύνθετα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αποτελούν στην πραγματικότητα πολυμεταβλητούς δείκτες, οι οποίοι έχουν οργανωθεί κατάλληλα ώστε να αντανακλούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (απασχόλησης, χωρικά, δημογραφικά και αγροτικά) της υπαίθρου. Τα τελευταία έχουν συγκροτηθεί με βάση στατιστικούς ελέγχους των μεταβλητών, ενώ ο ορισμός τους έχει επιβεβαιωθεί θεωρητικά. Υπογραμμίζεται ότι αυτά τα χαρακτηριστικά εκλαμβάνονται ως σχετικά συμπαγείς παράγοντες που επιτρέπουν να αποτιμηθεί η κοινωνικοοικονομική και χωρική πολυμορφία των αγροτικών περιοχών. Η παρούσα μεθοδολογία οδηγεί σε μια χαρτογραφική αποτύπωση της «ζωνοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου σύμφωνα με το βαθμό στον οποίο οι περιοχές της υπαίθρου συγκεντρώνουν ευνοϊκά ή μη ευνοϊκά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: