Δημήτρης Δημητράκος, ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΜΠΤΟΣ, 2004 (δ' έκδοση), ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 2 ΤΟΜΟΙ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 207-214


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: