Γιώργος Πλειός, ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 61-87


Στην εργασία, η οποία βασίζεται σε εμπειρική διερεύνηση και ανάλυση των μικρών αγγελιών μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό και των ερωτηματολογίων συνέντευξης του προσωπικού, τεκμηριώνεται ότι όσο περισσότερο επικρατεί η συμβολική αξία στα αγαθά που αυτές παράγουν, τόσο περισσότερο τα ουσιαστικά προσόντα που οι ίδιες εταιρείες ζητούν σε πρώτη προτεραιότητα από τα υποψήφια μέλη του προσωπικού τους δεν παρέχονται από την τυπική εκπαίδευση, αλλά αποκτώνται κατά την ευρύτερη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζουν τα MME. Η διαδικασία αυτή ερμηνεύεται ως στοιχείο του επαναπροσδιορισμού του νοήματος, στα πλαίσια των μεταβολών που προκαλεί η ευέλικτη εξειδίκευση στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό της ύστερης νεωτερικότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: