Κατερίνα Δημάκη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 147-176


Η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο βαθμό που μπορούμε να μιλάμε για επιλογές, επηρεάζει σημαντικά τη ζωή τους σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων είναι και η μελλοντική θέση τους στην αγορά εργασίας. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται διερεύνηση της επίδρασης ατομικών και κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτιμήσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διερευνώνται επίσης οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την αγορά εργασίας και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: