Χαράλαμπος Κασίμης, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 9-38


Στόχος τον άρθρον αντού είναι η διά των διαφορετικών παραδειγμάτων ανάλνση των χαρακτηριστικών και της δνναμικής της απασχόλησης των μεταναστών στην ελληνική γεωργία την τελενταία 15ετία και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της στη λειτονργία της αγροτικής εκμετάλλενσης. Στο πλαίσιο της ανάλνσης αντής διερεννώνται το εύρος και οι μορφές της μη-οικογενειακής εργασίας, οι επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών στην αναδιάρθρωση των οικογενειακών στρατηγικών απασχόλησης και ο σνσχετισμός της απασχόλησης τονς με την αναδιάρθρωση, τον εκσνγχρονισμό, την επιβίωση ή την επέκταση των εκμεταλλεύσεων. Στο άρθρο παρονσιάζονται, επίσης, οι απόψεις των κατόχων εκμεταλλεύσεων για τη σνμβολή των μεταναστών στη λειτονργία της εκμετάλλενσης και διατνπώνονται ερωτήματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών στην ελληνική γεωργία.Το άρθρο στηρίζεται στα εμπειρικά δεδομένα έρεννας πον πραγματοποιήθηκε, την περίοδο 2000-2002, σε τρεις παραδειγματικές αγροτικές περιοχές της χώρας

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: