Λίλα Αντωνοπούλου, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 67-97


Η μελέτη εξετάζει την αρχή της προφύλαξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε προκαταρκτικό στάδιο εξετάζεται το μεθοδολογικό ζήτημα της επιστημονικής αβεβαιότητας ως προς την ύπαρξη κινδύνων και την επέλευση ζημίας στην ανθρώπινη ζωή. Το κύριο μέρος της μελέτης είναι αφιερωμένο στην εξέταση της συμπεριφοράς των δημόσιων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Οι τελικές αξιολογήσεις της μελέτης επικεντρώνονται στην προσδοκία ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης θα εξαρτηθεί από την προϋπόθεση λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών ως κοινωνικού μηχανισμού εξουδετέρωσης των υλικών και κοινωνικών συνθηκών, μέσα στις οποίες γεννιούνται, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον, οι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία αποφάσεις.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: