Διονύσης Μπαλούρδος, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β' ΕΝΟΤΗΤΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 3-42


Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: α) να εξετάσει και να αναλύσει τις περιφερειακές διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα, και β) να διερευνήσει την υπόθεση της δυαδικής αγοράς εργασίας με δεδομένα από τη δειγματοληπτική έρευνα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης που διενεργήθηκε από το ΕΚΚΕ το έτος 1988. Η φτώχεια σε περιφερειακό επίπεδο εξετάζεται με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες (μέθοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υποκειμενική Μέθοδος). Όπως προκύπτει, υπάρχουν έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Η περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, τα Ιόνια Νησιά, η Δ. Ελλάδα και η Πελοπόννησος εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, ενώ η Αττική τα χαμηλότερα. Με ανάλυση διακύμανσης διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ανισότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Με βάση το υπόδειγμα του ανθρωπίνου κεφαλαίου και την εμπειρική του εξειδίκευση από τον J. Mincer, διαπιστώνεται ότι τα εισοδήματα από απασχόληση των μη φτωχών νοικοκυριών επηρεάζονται σημαντικά από το επίπεδο εκπαίδευσης και προέρχονται από το πρωτεύον τμήμα της αγοράς εργασίας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: