Χρήστος Ι. Παρασκευόπουλος, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 43-65


Το άρθρο αναφέρεται στο ρυθμιστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνίας πολιτών στη δημόσια πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τοβασικό επιχείρημα είναι ότι η ανάδυση της παγκοσμιοποίησης θέτει σε αμφισβήτηση τον παραδοσιακό ρόλο του κράτους στη δημόσια πολιτική και υποσκάπτει τις κορπορατιστικές διευθετήσεις που αποτέλεσαν τη βάση του κοινωνικού συμβολαίου στις περισσότερες δυτικές δημοκρατίες κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, ευνοώντας την ανάδυση του πλουραλισμού ως σχεδόν κυρίαρχου παραδείγματος διαμεσολάβησης συμφερόντων. Σ' αυτό το περιβάλλον δημόσιας πολιτικής, το κοινωνικό κεφάλαιο, ως σύστημα θεμελιωδών κοινωνικών νορμών, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ισχυροποίηση της κοινωνίας πολιτών διευκολύνοντας τη συλλογική δράση. Η κοινωνία πολιτών αποτελεί βασικό φορέα δράσης στα πλαίσια του πλουραλιστικού συστήματος, συμπληρώνοντας ή υποκαθιστώντας κρατικούς φορείς, τόσο στην άσκηση της ρυθμιστικής λειτουργίας σε ευρύ φάσμα τομέων δημόσιας πολιτικής όσο και στην παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: