Αλεξάνδρα Κορωναίου, Μια ποιοτική καταγραφή της ευημερίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147|2016, 75-102


Το άρθρο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των παιδιών και των νέων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MYWEB (Measuring Youth Well-Being). Η ποιοτική προσέγγιση της έρευνας αποσκοπεί μέσω των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων (συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης) να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και οι νέοι κατανοούν αυτές τις έννοιες, καθώς και τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς για την ευημερία και το μέλλον τους σε περίοδο κρίσης. Προκύπτει ότι η ευημερία είναι συνδυασμός ψυχολογικών και κοινωνικών συνθηκών και αναδεικνύεται η ανάγκη να ακουστούν τα παιδιά και οι νέοι, ιδιαίτερα από όσους ασκούν πολιτική, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στην κρίση και στις ολοένα εντονότερες κοινωνικές ανισότητες

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: