Μιχάλης Πέτρου, Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος και η υπό μελέτη κοινωνία. Διερευνώντας τη δυναμική των σχέσεων διαντίδρασης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 150|2018, 3-36


Το παρόν άρθρο,  βασισμένο σε εμπειρικό ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε από μακροχρόνια επιτόπια έρευνα σε μια αγροτική κοινότητα, εστιάζει σε ορισμένες από τις βασικές πτυχές των σχέσεων που αναπτύσσονται ‒σε όλα τα στάδια της επιτόπιας έρευνας‒ ανάμεσα στον κοινωνικό ανθρωπολόγο και την υπό παρατήρηση κοινωνία, ανάμεσα τον «παρατηρητή» και τον «παρατηρούμενο», στον «οικείο» και τον «ξένο». Διερευνώντας τη δυναμική των διαπροσωπικών επαφών ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εθνογραφικής έρευνας, επιχειρείται ν’ αναδειχθεί η αξία και η μοναδικότητα που έχει ‒για την κατανόηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής‒ η συμμετοχή «από τα μέσα» του ερευνητή στη συλλογική ζωή της υπό μελέτης κοινωνίας.  

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: