Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Για το βιβλίο: Σούλης, Σωτήρης (2015). Εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική. Σχεδιασμός υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147|2016, 179-187


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: