Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 3-42


Όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφική διερεύνηση του φαινομένου της χρήσης ναρκωτικών, οι αιτίες που οδηγούν τα άτομα στη χρήση αναζητούνται κυρίως σε επίπεδο αντικειμενικών συνθηκών ή «παραγόντων υψηλού κινδύνου» («risk factors»), ενώ παραβλέπονται οι σύνθετοι τρόποι δόμησης της εσωτερικής πραγματικότητας των δρώντων προσώπων. Ο αφηγηματικός λόγος των ατόμων, ως πεδίο συνάντησης της υποκειμενικότητας με τον πολιτισμό, αποτελεί και το κατεξοχήν πεδίο όπου μπορούμε να προσεγγίσουμε τους τρόπους με τους  οποίους σηματοδοτούν τον κόσμο και τους προσανατολισμούς του συστήματος ταυτότητας των ατόμων που είναι χρήστες, όπως διαμορφώνεται από το συναίσθημα και τον ιδιαίτερο τρόπο ενσωμάτωσης των εμπειριών τους. Η μελέτη περίπτωσης, που παρουσιάζεται, υποδεικνύει τους σύνθετους τρόπους με τους οποίους η χρήση ναρκωτικών, πέρα από την απλή επίδραση της ουσίας στη βιολογική-σωματική δομή του ατόμου, εγγράφεται στα αναπαραστατικά δίκτυα που συνθέτουν τις αλληλεπιδράσεις εαυτού, ομάδας και κοινωνικού κόσμου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: