Νικόλαος Α. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ, Δωρεές ...δι’ ἐξόδου καί δαπάνης...χριστιανῶν ...ἐκ πόλεων Ρουστσούκ καί Καλόφερ... στην αγιορειτική μονή Ζωγράφου, , 31|2010, 127-138


Στο άρθρο εξετάζονται ορισμένα έργα ξυλογλυπτικής (ζεύγος βημοθύρων, επτά προσκυνητάρια, κιβώριο Αγίας Τράπεζας και ξυλόγλυπτη πόρτα) στο καθολικό της Μονής Ζωγράφου, που φιλοτεχνήθηκαν από τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. Αναλύονται τα τεχνοτροπικά γνωρίσματα των έργων και διερευνάται το πλέγμα των σχέσεων της Μονής με τις περιοχές καταγωγής των δωρητών τους.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: