Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η κτιτορική τοιχογραφία στο περίστωο της Παντανάσσης Φιλιππιάδος, , 29|2008, 73-80


Σπαράγματα τοιχογραφίας που βρέθηκαν στο δυτικό άκρο της νότιας στοάς του καθολικού της Μονής Παντανάσσης, βορείως της Φιλιππιάδος, ανασυνετέθησαν το 2005. Παριστάνεται ηγεμονικό ζεύγος που στέφει η Θεοτόκος και ευλογεί ο Χριστός. Λείψανα μόνο σώθηκαν από δύο πριγκηπόπουλα. Από τις αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές το ζεύγος ταυτίζεται με τον δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο Α΄(1267-1286) και την σύζυγό του Άννα Κομνηνοδουκένη Παλαιολογίνα, στους οποίους πρέπει ν’ αποδοθεί η ανέγερση του περιστώου. Διάφορα στοιχεία οδηγούν στην απόδοση της τοιχογραφίας γύρω στο 1294. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: