Αλέξανδρος Ναυπλιώτης, Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;], Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17|2011, 343-346


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: