Σταύρος Θ. Ανεστίδης, Engin Berber, Sanctltytllar: Izmir 1918-1922. Mutareke ve Yunan Isgali Doneminde Izmir Sancagi [χρόνια οδύνης: Σμύρνη 1918-1922. Το σαντζάκι της Σμύρνης την περίοδο της ανακωχής και της ελληνικής κατοχής], Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13|1999, 410-412


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: