Άγγελος Χανιώτης, Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11|1995, 13-44


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: