Γεώργιος Ε. Μποροβίλος, Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ' αιώνα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8|1990, 65-86


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: