Τίτλος:

Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή

Ημερομηνία:

2015

Αρχείο:

Περίληψη:

Γερμανός, Δ., Λιάπη, Μ. (επιμ.) (2015). Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του
Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα,
Δημιουργία, Αλλαγή (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης.
 
Εκδότης: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Ηλεκτρονικός Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 
Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015.


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: