Χαρίλαος Ζάραγκας, Κινητική απόδοση νήπιων και η σχέση της με τους δείκτες σωματικής ανάπτυξης, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6|2013, 160-201


Η παρούσα μελέτη διερεύνησε το βαθμό κινητικής απόδοσης, τους σωματικούς δείκτες ανάπτυξης (ύψος, βάρος, μάζας σώματος) παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και τη σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Το δείγμα αποτέλεσαν 276 παιδιά, ηλικίας 4 ετών και 5 μηνών έως 5 ετών και 8 μηνών (149 αγόρια και 127 κορίτσια) τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία από δημόσια νηπιαγωγεία. Χρησιμοποιήθηκε συστοιχία κινητικών δοκιμασιών και αξιολογήθηκε η κινητική απόδοση μέσα από ένα πλήθος δεκαοχτώ κινητικών δραστηριοτήτων παιγνιδιών. Έγιναν σωματικές μετρήσεις ύψους, βάρους και του δείκτη μάζας σώματος. Κατασκευάσθηκαν πίνακες κατανομής συχνοτήτων με τα αντίστοιχα ποσοστά και των περιγραφικών στοιχείων με τις γραφικές τους παραστάσεις. Έγινε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (ΜANOVA) ως προς τους παράγοντες του φύλου και της ηλικίας, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson μεταξύ του βαθμού κινητικής απόδοσης και των αναπτυξιακών σωματικών δεικτών. Τέλος, εφαρμόστηκε η στατιστική μέθοδος ANCOVA για τις διαφορές του βαθμού κινητικής απόδοσης στις ομάδες του φύλου και της ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του Δ.Μ.Σ. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για το βαθμό κινητικής απόδοσης τα παιδιά κατατάχθηκαν σε κατηγορίες όπως πολύ καλός, καλός , κανονικός και κάτω του κανονικού επιπέδου χωρίς να εμφανιστεί κάποιο παιδί με κινητικές αδυναμίες, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών παρά μόνο στις ηλικιακές ομάδες, με τις μεγαλύτερες να πετυχαίνουν σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους κινητικής απόδοσης. Για το δείκτη μάζας σώματος τα παιδιά κατατάχθηκαν σε κατηγορίες όπως λιποβαρή, φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα, ακόμη παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των δύο φύλων, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο, όπως επίσης και στις ηλικιακές ομάδες παρατηρήθηκαν διαφορές. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson έδειξε ότι υπάρχει μη στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του βαθμού κινητικής απόδοσης και του δείκτη μάζας σώματος. Φάνηκε ακόμη, ότι ο δείκτης μάζας σώματος δεν επιδρά στο βαθμό κινητικής απόδοσης των νηπίων. Η/Ο νηπιαγωγός για να εκπληρώνει ουσιαστικά το παιδαγωγικό έργο πρέπει να βοηθάει προς τη σωστή κατεύθυνση τη σωματική και κινητική ανάπτυξη, τόσο μέσα από την εμπλοκή των παιδιών με κατάλληλες μεθόδους κινητικών δραστηριοτήτων, όσο και με την ενημέρωση σε παιδιά και σε γονείς σχετικά με την κατάλληλη διατροφή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: