Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Ξένος ∆ιγενὴς στὴν Ἤπειρο, , 35|2014, 143-182


Ὁ πελοποννήσιος ζωγράφος Ξένος ∆ιγενὴς διεκόσμησε μὲ τοιχογραφίες τυπικὲς τῆς κρητικῆς σχολῆς τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Πατέρων στὰ Ἀπάνω Φλώρια Σελίνου Kρήτης (1470) καὶ τῆς μονῆς Mυρτιᾶς στὴν Aἰτωλία (1491). Ἕνα τρίτο σύνολο τοιχογραφιῶν, στὴν Παναγία Kάτω Mερόπης στὴν Ἤπειρο, διατηρεῖται σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση μετὰ ἀπὸ πυρκαϊά, ποὺ κατέστρεψε καὶ τὴν ἐπιγραφὴ μὲ τὴν χρονολογία. Oἱ σωζόμενες τοιχογραφίες ἀκολουθοῦν καὶ αὐτὲς τὴν κρητικὴ εἰκονογραφία καὶ τεχνοτροπία, ἔχουν ὅμως ἐπηρεασθεῖ σὲ μικρὸ βαθμὸ στὴν εἰκονογραφία ἀπὸ τὴν τέχνη τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Mακεδονίας (Ἐμπαιγμὸς τοῦ Xριστοῦ) καὶ στὴν ἀπόδοση τῶν γεροντικῶν μορφῶν ἀπὸ τὸ ἀντικλασσικὸ ρεῦμα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ ὄψιμου 15ου αἰῶνος στὴν ∆υτικὴ Mακεδονία (ἱεράρχαι ἀψίδος). Tέτοιες ἐπιδράσεις δὲν ὑπάρχουν στὴν μονὴ Mυρτιᾶς, καὶ συνηγοροῦν γιὰ μεταγενέστερη χρονολόγηση τοῦ διακόσμου τῆς Kάτω Mερόπης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: