Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ανακοινώσεις εν τω Αθήνησι συγκροτηθέντι Α΄ Διεθνεί Αρχαιολογικώ Συνέδριω εν τη Αιθούση της Ακαδημίας περί των εν Μήλω Χριστιανικών Κατακομβών, του εν αυτή Βαπτιστηρίου και ετέρων Χριστιανικών αρχαιοτήτων, περί διακρίσεως των όρων Βυζαντινή Αρχαιολογία κα, , 7|1906, 29-62


Μη διαθέσιμη περίληψη

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: