Ξανθή Χουλιάρα, Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων, η συστημική θεωρία και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6|2010, 201-220


Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, από την πιο απλή ως την πιο σύνθετη, περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που σχετίζονται με την απόφαση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Η αξιολόγηση αυτή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την ορθή λειτουργία των συστημάτων ή την ανάγκη τροποποίησής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων ως υπόβαθρο μίας θεωρητικής προσέγγισης και ανάπτυξης της διαδικασίας της αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ώστε αφενός να γίνουν κατανοητές οι υπάρχουσες διαδικασίες μέσω των οποίων μέχρι σήμερα γίνεται η αξιολόγηση , αφετέρου να προκύψουν νέες πιο αποτελεσματικές. Τα ευρήματά της τονίζουν την ανάγκη για συστημική θεώρηση του εν λόγω ιδρύματος και  ανανέωση των μηχανισμών αξιολόγησής του, αποτελώντας σημαντικά τεκμήρια της αναγκαιότητάς της για την αποτελεσματικότητα  και βιωσιμότητα του ΕΑΠ.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: