Ελπινίκη Νικολακάκη, Η συμβολή του eportfolio ως μέσο αξιολόγησης του εκπαιδευομένου στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12|2016, 5-22


Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσουμε τη συμβολή του eportfolio στην αξιολόγηση των εξ αποστάσεως σπουδαστών σε τριτοβάθμια ιδρύματα. Μέσω μιας βιβλιογραφικής έρευνας παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα της βιβλιογραφικής μας έρευνας και αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του eportfolio στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών με τους επιβλέποντες καθηγητές και στην ανάπτυξη αυτονομίας. Το eportfolio παρέχει ενδείξεις μάθησης, συνεκτικότητας της γνώσης και αναστοχασμού. Ενισχύεται η δεξιότητα της γρήγορης αξιολόγησης της πληροφορίας και ειδικά της διαδικτυακής πληροφορίας. Η αξιολόγηση συνδέεται με το περιεχόμενο του μαθήματος και δεν αποτελεί «τιμωρητική» διαδικασία στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας. To eportfolio μπορεί να βελτιώσει το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές, και να συμβάλει θετικά στη γενική επίδοσή τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και να χρησιμεύσει ως μοχλός επανένταξης στον εργασιακό στίβο. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των εκπαιδευομένων και να καθορίσει την σχετικότητά τους με τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών σε ένα εξΑΕ πανεπιστήμιο. Μια πιλοτική εφαρμογή του eportfolio στο ΕΑΠ και μια έρευνα για τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: