Ηλίας Μαυροειδής, Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10|2014, 88-100


Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών που συγκροτούν το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης από απόσταση και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτές. Ειδικότερα, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διερευνούνται οι έννοιες της ανεξαρτησίας, της απόστασης, της δομής, του διαλόγου, της αυτονομίας, του ελέγχου, της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, της πρόσβασης, της αμεροληψίας της κοινωνικής παρουσίας και των κοινοτήτων αναζήτησης. Το ζητούμενο της εργασίας δεν είναι να εξαντληθεί το σύνολο των θεωρητικών εννοιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση από απόσταση, αλλά να γίνει μία κριτική ανάλυση των κυριοτέρων εννοιών που έχουν απασχολήσει έντονα και σε μεγάλο βαθμό τους ερευνητές της και οι οποίες αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική της πρακτική.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: