Τίτλος:

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Περίληψη:

Η θεματολογία των Συνεδρίων καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
  • Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία.
  • Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Παραγωγικότητα και Ποιότητα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Αγορά Εργασίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση - Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος.
  • Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση.
  • Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Συστήματα Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης. Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Αρχιτεκτονική των συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας στην Ελλάδα.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο.


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: