Αγγελική ΛΙΒΕΡΗ, Βυζαντινά γεωργικά εργαλεία και μηχανές, , 21|2000, 275-286


Αυτό το άρθρο πραγματεύεται τα βυζαντινά γεωργικά εργαλεία και τις βυζαντινές γεωργικές μηχανές. Η παρουσίαση των αντικειμένων γίνεται κατά ομάδες ανάλογα με τη χρήση τους: Περιλαμβάνεται αναφορά της ονομασίας τους στις πηγές και του υλικού κατασκευής τους, περιγραφή του σχήματος, η απεικόνισή τους σε διάφορα είδη βυζαντινής τέχνης, η χρήση τους καθώς επίσης η αναφορά ανασκαφικών ευρημάτων. Η μελέτη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως συμβολή στην εικονογραφία και στην πολιτιστική ιστορία των γεωργικών εργαλείων και μηχανών, ιδιαίτερα κατά τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: