Όλγα ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ, Ο σταυρός ως λατρευτικό αντικείμενο του πρωτοβυζαντινού ναού: Ένα παράδειγμα από την Κρήτη, , 20|1999, 71-80


Η χρήση των σταυρών ως λατρευτικών αντικειμένων κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη είτε από τις πηγές, είτε από τις αρχαιολογικές έως τώρα ενδείξεις. Ένα θραύσμα μαρμάρινου ενεπίγραφου σταυρού από την Κρήτη συμβάλλει στην ανάπτυξη ανάλογου προβληματισμού και την επανεξέταση των υπαρχόντων ιστορικών δεδομένων. Τόσο η επιγραφή, όσο και το μέγεθος του σταυρού επιτρέπουν την υπόθεση ότι ο σταυρός ήταν τοποθετημένος σε περίοπτο σημείο του ναού. Ανάλογα μαρμάρινα και ενεπίγραφα θραύσματα σταυρών από την Κρήτη, σε συνδυασμό με μεταλλικούς σταυρούς, αλλά και τις μαρτυρίες των πηγών, επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση και φανερώνουν τη χρήση των τελευταίων ως λατρευτικών αντικειμένων στο πλαίσιο ενός παλαιοχριστιανικού ναού.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: