Δημήτριος Ζμπάινος, Η διερεύνηση της δημιουργικότητας των μαθητών Δημοτικού μέσω ψυχομετρικής και συναινετικής αξιολόγησης – Ο ρόλος της ακαδημαϊκής επίδοσης, Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 7|2019, 139-154


Καθώς η δημιουργικότητα αποτελεί μία από τις βασικές δεξιότητες του νέου αιώνα, το σύγχρονο σχολείο καλείται να αναγνωρίσει, να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δημιουργικότητα 202 μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης από Δημοτικά σχολεία της Αθήνας και η σχέση της με την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Ειδικότερα, η δημιουργική ικανότητα αξιολογήθηκε με τη χρήση του ψυχομετρικού Τεστ Δημιουργικής Σκέψης Torrance και μέσω Συναινετικής Τεχνικής Αξιολόγησης, με δασκάλους και εικαστικούς σε ρόλο ειδημόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αξιολογήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών παρουσίαζαν υψηλή, θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση, αλλά και θετική συσχέτιση με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, από τις αναλύσεις φάνηκε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στο τεστ Torrance εμφάνιζαν μικρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα με τις αξιολογήσεις των εικαστικών, αλλά μη στατιστικά σημαντική σχέση με τις αξιολογήσεις των δασκάλων και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι αξιολογούν τη δημιουργικότητα χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια από εκείνα του ψυχομετρικού εργαλείου. Oι εικαστικοί, αν και τείνουν να μοιράζονται παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης με τους δασκάλους τα οποία απαντούν ως ένα βαθμό και στην εκπαιδευτική αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης, φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη σε μικρότερο βαθμό και ορισμένα από τα κριτήρια του τεστ Torrance. Τέλος, οι διαστάσεις της δημιουργικότητας που αξιολογήθηκαν ψυχομετρικά δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: