, Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 37|2012, 21-41


Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ, σ. 21-41. Ερευνητικό πρόγραμμα: Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας, σ. 22-31. Ερευνητικό έργο: Γλωσσομάθεια, μεταφράσεις, έννοιες (15ος-20ός αι.), σ. 32. Ερευνητικό πρόγραμμα: Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι., σ. 33-36. Πρόγραμμα Οθωμανικών σπουδών, σ. 37-41.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: