Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ). Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας είναι η υποστήριξη της γλωσσολογικής έρευνας σε ένα περιβάλλον Κοινωνικών Επιστημών μέσω της καλλιέργειας εθνογραφικού προσανατολισμού στη συλλογή και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων.
 
Το ΕΕΠΓ στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο μέσω της έκδοσης Working Papers (με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα ελληνικά), ένα εξειδικευμένο σπουδαστήριο, συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σεμινάρια, συμπόσια και, μελλοντικά, ένα θερινό σχολείο.
 
Τύπος εκδότη: 
Πανεπιστημιακό ΊδρυμαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: