Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ερευνητικός φορέας του Δημοσίου Τομέα, εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Σκοπός του είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα με: α) την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, β) την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό. 

Τύπος εκδότη: 
Ερευνητικό ΚέντροΑκολουθήστε το ΕΚΤ: