Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πενεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί μετεξέλιξη της Ερευνητικής Μονάδας για την Οικονομία και Πολιτική (ΕΜΕΠΟ). Σκοπός του είναι η μελέτη φαινομένων που συνδέονται με την οικονομία, την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου επιχειρείται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Τύπος εκδότη: 
Πανεπιστημιακό ΊδρυμαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: