Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ιδρύθηκε ως σωματείο το 1955. Με το άρθρο 111 του Ν.4387/2016 ο Σύνδεσμος
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Σήμερα, ο ΣΚΛΕ εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους/όλες τους/τις Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας και αριθμεί περισσότερα από 8.800 εγγεγραμμένα μέλη.

 

Τύπος εκδότη: 
Επιστημονικός ΦορέαςΑκολουθήστε το ΕΚΤ: