Your search for "" gave back 8747 results.Τίτλος:

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010

Ημερομηνία:

2012 | 200 σελ.

ISBN:

978-960-89499-5-9

Περίληψη:Ο προσδιορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΤΑΚ). Πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1996-2010 και επεξεργάζεται στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας. Το ΕΚΤ έχει καθιερώσει τη  σειρά αυτή μελετών σε ετήσια βάση.  Η μελέτη έχει στόχο την συλλογή και παρουσίαση στοιχείων για την επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και να παρέχει μετρικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν απο την διεθνή κοινότητα. 

Τίτλος:

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008

Ημερομηνία:

2010 | 204 σελ.

ISBN:

ISBN: 9789608949911

Περίληψη:Ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει στην αποτύπωση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας ολοκλήρωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η μελέτη "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των ελληνικών οργανισμών και αναλύει τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. Η μελέτη καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα (1993-2008) και τους κυριότερους ελληνικούς φορείς που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις (11 κατηγορίες φορέων και 70 μεμονωμένους φορείς).

Τίτλος:

Τo Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Ημερομηνία:

1998 | 195 σελ.

ISBN:

960-85952-6-6

Περίληψη: Από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης και της ζωής είναι το νερό. Είναι αναντικατάστατη ουσία, βασικό στοιχείο στη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης. Οι φυσικές και χημικές του ιδιότητες στηρίζουν τους βιολογικούς κύκλους των οργανισμών και ελέγχουν τις κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Το νερό ως τροφή και ως πρώτη ύλη είναι στενά συνδεδεμένο με τη ζωή και περιγράφει την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη μέσα στους αιώνες. Με κινητήρια δύναμη την ηλιακή ενέργεια, η βιόσφαιρα μας, κυριαρχείται από τον αέναο κύκλο του νερού με τις διεργασίες της εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής, βροχόπτωσης, φυσικής ροής και κίνησης στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και τη διείσδυση του βαθύτερα. Τα εσωτερικά νερά αποτελούν φυσικούς πόρους που περικλείουν σημαντικές λειτουργίες για τη βιόσφαιρα και το φυσικό μας περιβάλλον, ενώ οι ωφεληματικές αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι πολλαπλές.  Στο βιβλιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις οδούς μεταφοράς του νερού στην κατηγοριοποίηση των εσωτερικών υδάτων σε διεθνές αλλά και σε ελλαδικό επίπεδο, ενώ παρουσιάζονται οι γενικότερες λειτουργίες, χρήσεις και αξίες των υγροτοπικών περιοχών. Παρατίθεται επίσης ενδεικτική μεθοδολογία για το βαθμό αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότεραΤίτλος:

The Phylum Sipuncula in the Mediterranean Sea

Επιστημονικό πεδίο:

Ημερομηνία:

1999 | 93 σελ.

ISBN:

960-85952-7-4

Περίληψη:The sipunculan diversity in the Mediterranean has been up to now scarce and inaccurate. This monograph is an effort to compile existing information on the Mediterranean species recorded so far, reviewing the nomenclature used. Full synonymy, description with emphasis on distinguishing features, distribution in the Mediterranean and worldwide and ecology are given for each species. A dichotomic key is included along with illustrations for each species pinpointing the distinctive characteristics in order to facilitate the student/researcher in identifying a species. The produced check list of Mediterranean Sipuncula is presented in taxonomic order according to the classification scheme of GIBBS and CUTLER (1987). This work showed that the phylum is represented in the Mediterranean by 33 species, belonging to five families and nine genera whereas only 22 species were reported to occur in the prexisting literature. Higher species diversity (29 species: 88%) is recorded in the Western basin, whereas in the eastern basin diversity is reduced to 21 species (64%). Worth noticing is the absence of endemic Sipuncula in the Mediterranean. The present work extends the known bathymétrie distribution of the species in 9 cases. This result shows the richness of the Sipuncula in the Mediterranean refering to the world scale: 33 species out of a total of 162 world species, that is 20% are presented in the Mediterranean. The majority of them (39%) has a wide geographic distribution, occuring from tropical to temperate and boreal zones, while the subtropical component is limited to 15%.

Τίτλος:

Οδηγός Κοινωνικο-Οικονομικών Μελετών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος

Συγγραφείς:

Ημερομηνία:

2000 | 120 σελ.

ISBN:

960-86651-1-6

Περίληψη:Είναι πλέον δεδομένο ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων (είτε ως συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης, είτε ως αποδέκτες των αποβλήτων τους) οδηγεί συνεχώς στη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Τα προτεινόμενα λοιπόν μοντέλα ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζονται στη συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση των μηχανισμών της φύσης και της ευημερίας των πολιτών, χωρίς να υπάρχει πλέον διαχωρισμός μελέτης δεικτών φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικοοικονομικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι αλληλένδετα υπο-συστήματα (οικολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό υποσύστημα) και μόνο μέσω της συστημικής προσέγγισης (system approach, holistic approach) μπορούν να εξετάζονται.  Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η κοινωνικο-οικονομική διάσταση έχει ενταχθεί στα ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για τη μελέτη του υδάτινου οικοσυστήματος, η δημιουργία του παρόντος οδηγού έχει ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότεραΤίτλος:

State of Hellenic Fisheries

Ημερομηνία:

2007 | 467 σελ.

ISBN:

978-960-98054-1-4

Περίληψη:Μarine capture fisheries are of vital importance to the economic development of Hellas since it contributes to the maintenance of the social and economic coherence of the coastal and insular areas offering security of labour to a large number of persons particularly in remote islands, and it provides animal proteins of high biological value through the sustainable exploitation of the resources.The present textbook aims to familiarize the reader with the organization and problems of the Hellenic fisheries. In fact, although there is a sizeable amount of information and references on various scientific and technical issues, these were scattered and fragmented, while this textbook constitutes a consolidated work including all different aspects, and hence it is trusted to become a useful tool for every scientist and administrator in marine fisheries. The different chapters offer valuable information derived either from the literature or the results of research and development projects conducted by scientists in Hellenic waters and therefore, a good part of the information included herein originates from sources that are not readily available to an ordinary reader. In a number of papers included in this textbook, date analysis and geographical presentations was made using the application and the models developed in the frame of the research project “Development of an Intergrated Management System” to support the sustainability of Hellenic Fisheries Resources (IMAS-FISH) funded by the Greek General Secretary of Research and Technology.

Τίτλος:

Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των "σκοτεινών αιώνων"

Ημερομηνία:

1996 | 247 σελ.

ISBN:

960-7094-46-8
Τίτλος:

The polychaetes (Annelida, Polychaeta ) of Greece: Checκlist, distribution, and ecological characteristics

Συγγραφείς:

Ημερομηνία:

2001 | 111 σελ.

ISBN:

960-86651-4-0

Περίληψη:Monograph deals with the class of the Polychaetous Annelids (Annelida, Polychaeta) in the Greek seas (Greece, Eastern Mediterranean) providing a checklist of the polychaete species recorded in the area and focusing on their distribution and ecology. An introductory chapter outlines the basic external morphological characters of this group, the polychaete life habits and their significance in benthic ecosystems including also a short review of the history of polychaete research in the Mediterranean and a brief biogeographical analysis of the Greek polychaete fauna. Poiychaetes are the most frequent and abundant marine imetazoans in benthic ecosystems with soft sediments. In undisturbed benthic ecosystems studied around Greece, poiychaetes have been found to account for 50-83% in terms of specimens and 40-67% in terms of species. In disturbed to polluted areas poiychaetes increase at the expense of other benthic groups and may totally monopolise the fauna. The first documents available on benthic Polychaeta recorded from Greece date back to 1891. Since then a great ammount of research has been carried out, some of thenn focusing on Polychaete taxonomy. A biogeographical analysis of 364 species of Polychaeta recorded from Greece with known biogeographical origin shows dominance (50%) of the Atlantic-Mediterranean species, followed by the cosmopolitan (15%), the disjunct distribution species (14%), the Mediterranean endemics (10%), the subtropical (7%) and last the Indopacific species (4%). A total of 753 species of poiychaetes were recorded in the Greek seas from 1891 up to the year 2000. The inventory of these species is given including also their analytical geographical distribution around Greece and the corresponding sources of reference in a coded format. Among the 753 species reported in Greek waters, 270 are considered to present significant ecological characteristics and are listed in a comprehensive table including the ecological information and the sources of reference. The table refers to any ecological characteristic attributed to these species concerning environmental factors such as depth, type of substrate, light conditions, salinity, hydrodynamism etc, or any association of the species to a type of habitat or biocoenosis. Special reference is also made in the case of several species which are tolerant or resistant to pollution. Such species are regarded as bioindicators and are of special value in pollution assessments and ecological quality classification.

Τίτλος:

Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Αποθεμάτων

Ημερομηνία:

2002 | 46 σελ.

ISBN:

960-86651-5-9

Περίληψη:The first chapter describes the general principles that should characterize and describe a system for the monitoring of fisheries resources, the detailed directions for the collection of the suitable statistical information, the required samplings and reviews that should be organized on the basis of those principles, the problems of multispecies fishery - which are particularly complex in the Mediterranean, the rationale for selecting suitable sampling design, the major sources of sampling biases and how they could be possibly reduced and, finally, the implementation of geographic unit in fisheries management and the advantages of its use in the Mediterranean. The second chapter describes the existing fisheries statistics and databases in the country, such as the National Statistical Service of Greece, the Fishery Development Corporation, the Agricultural Bank of Greece, as well as other data sources coinciding mainly with the research institutes of the country and gathered in the recent years within the frame of various, mainly EU, research projects. The third chapter describes the routines of fisheries data collections that are applied in our country now days or will be applied in the future in accordance to the existing EU regulations (2847/93/12.10.93, 2846/98/17.12.98 and 1543/00/29.06.00). In the fourth chapter a comprehensive system of collection of fisheries data is described that aims in gathering (a) biological information on the major target fishes collected with the main fishing gears used in the country, (b) data on fishing effort of the main fishing gears through either on board sampling or by reports of local observers, (c) fisheries data collected from the log books, and (d) biological data and fishing effort from the landings. The above features are considered prerequisite while organizing a data collection system focusing on the rational and holistic management of fisheries resources of the Greek seas. Finally, in the fifth chapter an Integrated System of Fisheries Resources Monitoring (ISFReM) for the country is proposed, based on the full amount of fisheries data that will be gathered through the aforementioned comprehensive data collection system. The Greek research institutes will contact the appropriate data collection and the user of ISFReM will be the General Directorate of Fishery of the Ministry of Agriculture, responsible for the application of fishery policy in the country.


Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: