Τίτλος:

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010

Ημερομηνία:

2012 | 200 σελ.

ISBN:

978-960-89499-5-9

Περίληψη:Ο προσδιορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΤΑΚ). Πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1996-2010 και επεξεργάζεται στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας. Το ΕΚΤ έχει καθιερώσει τη  σειρά αυτή μελετών σε ετήσια βάση.  Η μελέτη έχει στόχο την συλλογή και παρουσίαση στοιχείων για την επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και να παρέχει μετρικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν απο την διεθνή κοινότητα. 


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: