Μανόλης Σ.. ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 23|2013, 305-315


Efthymia Braounou-pietsch, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: