Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Bιβλιοκρισία: M. ALTRIPP (Ηrsg.), Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, ISBN 978-2-503-54153-2, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 23|2013, 341-346


Βιβλιοκρισία: M. Altripp (Ηrsg.), Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. Akten des Kolloquiums 'Byzanz in Europa' vom 11. bis 15. Dezember 2007 in Greifswald [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, σελ. X + 502, 79 πίν., ISBN 978-2-503-54153-2 (printed version)- 978-2-503-54193-8 (online version).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: