Στυλιανός ΛAMΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 23|2013, 347-349


Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von Benjamin Fourlas und Vasiliki Tsamakda, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: