Μαρία ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες -παροίκους την εποχή των Παλαιολόγων, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 111-127


Το θέμα της παραχώρησης προνομίων έχει συζητηθεί επανειλημμένως. Λιγότερο γνωστή είναι η εκχώρηση γης σε μικρούς αγρότες, που αποσκοπούσε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης. Αντικείμενο της παραχώρησης ήταν συνήθως σπόριμη γη και οι αγρότες που ευνοήθηκαν κατοικούσαν κυρίως σε χωριά της Μακεδονίας αλλά και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης και στη Λήμνο. Συμπεραίνω ότι στους αγρότες παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης, εφόσον για τη γη αυτή οι αγρότες πλήρωναν φόρο. Η πιο πάνω ενέργεια θα έπρεπε να ενταχθεί στην ευρύτερη κρατική πολιτική που εφάρμοσαν οι Παλαιολόγοι και που αποσκοπούσε στην παραχώρηση προνομίων, τα οποία παρότρυναν τους υπηκόους να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους και κυρίως, να επιδοθούν στην καλλιέργεια της γης προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την απώλεια των ανατολικών επαρχιών.  

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: