Τζενη ΑΛΜΠΑΝΗ, Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελ., 24 πίν. ISBN 978-3-89500-940-2, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 353-357


Βιβλιοκρισία: J. SPIER, Late Byzantine Rings. 1204 – 1453, Reichert Verlag, Wiesbaden 2013. 87 σελίδες, 24 πίνακες. ISBN 978-3-89500-940-2

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: