Ειρήνη - Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:D. KRALLIS, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 359-364


Βιβλιοκρισία:D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: