Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Bιβλιοκρισία: M. WOLOSZYN, Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen?, Κρακοβία 2014, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 391-397


Βιβλιοκρισία: M. Wołoszyn, Theophylaktos Simokattes und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen? (Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego. najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem?). Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Krakovia 2014. ISBN: 978-83-935130-4-8, σσ. 202.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: