Ευγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία:T. VELMANS, L’image byzantine ou la transfiguration du réel. L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 409-412


Βιβλιοκρισία:T. Velmans, L’image byzantine ou la transfiguration du réel.  L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: