Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 26|2016, 487-489


Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER(ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: