Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία: MARTIN HINTERBERGER, Phthonos. Mißgunst, Neid und Eifersucht in der byzantinischen Literatur (Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte, Band 29), Wiesbaden 2013, 520 σελ. ISBN 978-3-89500-914-3, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 499-502


Βιβλιοκρισία:MARTIN HINTERBERGER, Phthonos. Mißgunst, Neid und Eifersucht in der byzantinischen Literatur (Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte, Band 29), Wiesbaden 2013, 520 σελ. ISBN 978-3-89500-914-3

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: