Δημήτρης AΓΟΡΙΤΣΑΣ, Ἡ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 169-208


Το 1542 ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Α΄αποφάσισε να δεχθεί την ανασύσταση της επισκοπής Γαρδικίου (ανατολικά των Τρικάλων) με επίσκοπό της τον Νεόφυτο, υποκείμενη στην μητρόπολη Λαρίσης. Η ανασύσταση της εν λόγω επισκοπής έγινε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Λαρίσης Νεοφύτου Α΄ εξαιτίας της αταξίας και της ανωμαλίας που προκλήθηκε εκείνο το διάστημα (ά  τρίτο του 16ου αι.) στο εσωτερικό της μητροπόλεως από εξωγενείς παράγοντες, που ωστόοσο δεν κατονομάζονται. Στην παρούσα μελετη επιχειρούμε να φωτίσουμε κάποια από τα σκοτεινά σημεία αυτού του ζητήματος της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θεσσαλίας κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: