Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ, Review Article:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 331-359


Bιβλιοκριτικό άρθρο:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: